Slide 01 Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slide 05

 

Фирма ЕТ ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ е специализирана в проектирането и изпълнението на разпределителни газопроводи, промишлени и битови газови инсталации, доставка и монтаж на газови котли. Офисът на фирмата се намира в град Белослав.

От 1992 година, когато е създадена, ЕТ ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ извършва проектиране и изпълнение на разпределителни газопроводи, промишлени и битови газови инсталации, доставка и монтаж на газови котли. През 2007 г. получава безсрочно удостоверение по чл. 36 от ЗТИП и е вписана в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности поддържане и ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност с регистрационен №В076, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. 
От 08.10.2008 г. ЕТ ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ е вписана в Централния професионален регистър на строителя и получава удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват: 
Първа група – строежи от четвърта и пета категория
Трета група – трета категория.